ISSN 1513-038X (Print)

ISSN xxxx-xxxx (Online)

RSUJET

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

https://rsujet.rsu.ac.th

กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ห้อง 5-235)
52/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2200 ถึง 30 ต่อ 3276

E-mail : rsujet@rsu.ac.th

Website : https://rsujet.rsu.ac.th

การส่งบทความออนไลน์ สามารถส่งผ่านเว็บไซตนี้ และต้องเป็นสมาชิกก่อน