ISSN xxxx-xxxx (Print)

ISSN xxxx-xxxx (Online)

RSUJET

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

https://rsujet.rsu.ac.th

          วารสารฯ มีการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ได้แก่ บทความวิจัย (Research paper) และ บทความวิชาการ (Academic paper) โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน  โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ดังนี้

    ฉบับที่ 1 ตีพิมพ์วันที่ 30 มิถุนายน และต้องส่งต้นฉบับบทความก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม

    ฉบับที่ 2 ตีพิมพ์วันที่ 25 ธันวาคม และต้องส่งต้นฉบับบทความก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน