ISSN 1513-038X (Print)

ISSN xxxx-xxxx (Online)

RSUJET

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

https://rsujet.rsu.ac.th

. Vol.25 No.2 , July - December 2022.

เตาผลิตถ่านกัมมันต์จากข้อไผ่โดยใช้ปฏิกิริยาคาร์บอนไนซ์เซชั่นสำหรับพื้นที่ชนบทของประเทศไทย

อาภากร วัฒนะ and พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านกัมมันต์ รวมถึงศึกษากรรมวิธีการผลิตถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ในชนบทของประเทศไทยจากข้อไผ่ (พันธุ์ซางหม่น) โครงสร้างของเตาเผาง่ายต่อการสร้างและใช้วัสดุภายในประเทศและเตาเผาถ่านกัมมันต์นี้เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในพื้นที่ชนบท ผลการวิจัยพบว่า ถ่านกัมมันต์นี้เกิดจากปฏิกิริยาคาร์บอนไนซ์เซชั่นของเตาเผาถ่านกัมมันต์ (ชนิดเปิดฝาเตา) โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยของการเผาไหม้อยู่ที่ 411°C  ซึ่ง อุณหภูมินี้อยู่ภายใต้กระบวนการไพโรไลซิส โดยใช้เวลาในการเผา 3 ชั่วโมง ในการเผาถ่านจำนวน 10 กิโลกรัม และมีการกระตุ้นด้วยไอนํ้าที่อุณหภูมิ 100°C เพื่อทำให้เกิดรูพรุนซึ่งมีขนาดไมโครพอร์อยู่ที่ 1.363 nm (13.63 อังสตรอม) ถ่านกัมมันต์จากข้อไผ่พันธุ์ซางหม่นที่ผลิตได้ มีนํ้าหนักเบา เปราะง่าย เมื่อเคาะจะมีเสียงกังวาน และมีการนำไฟฟ้าได้ดี

Keywords: เตาเผา, ข้อไผ่, การคาร์บอไนเซชั่น, การกระตุ้น, ถ่านกัมมันต์

Download Full Paper.