ISSN 1513-038X (Print)

ISSN xxxx-xxxx (Online)

RSUJET

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

https://rsujet.rsu.ac.th

. Vol.26 No.1 , January - June 2023.

การศึกษาวิเคราะห์การโก่งตัวของสะพานเหล็ก: การเคลื่อนตัวบริเวณจุดต่อสำหรับองค์อาคารที่ยึดด้วยสลักเกลียว

มโนรมณ์ ตะเย็นกุล and ศุภชัย สินถาวร

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาวิเคราะห์การโก่งตัวของสะพานเหล็กรูปแบบโครงถัก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมการทำนายการโก่งตัวของสะพานเหล็กให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการคำนวณด้วยวิธีงานเสมือนปกตินั้นจะไม่ได้นำจุดต่อมาพิจารณา ทำให้ค่าการโก่งตัวจากการคำนวณน้อยกว่าการโก่งตัวของสะพานเมื่อได้รับแรงกระทำจริงเสมอ โดยศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของจุดต่อและส่งผลให้ค่าการโก่งตัวจริงนั้นมากกว่าค่าจากการคำนวณ และหาค่าความสัมพันธ์การเคลื่อนตัวของจุดต่อออกมาในรูปแบบของสมการ  จากการวิเคราะห์พบว่า การคำนวณหาการโก่งตัวด้วยวิธีงานเสมือนเพียงอย่างเดียว ค่าความคาดเคลื่อนเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 55 หากคำนวณด้วยการนำค่าการโก่งตัวจากวิธีงานเสมือนมาคูณกับค่าปรับแก้การโก่งตัว (C) ที่ได้จากการใช้สมการปรับแก้การโก่งตัว ค่าความคาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 35 สำหรับการนำค่าการโก่งตัวจากวิธีงานเสมือนมาคูณกับค่าปรับแก้การโก่งตัว (C) ที่ได้จากการแบ่งช่วงตามการคำนวณ ค่าความคาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 25 และ หากคำนวณด้วยการนำค่าการโก่งตัวจากวิธีงานเสมือนมาบวกสมการปรับแก้การโก่งตัวที่เกิดจากการใช้สมการถดถอย ค่าความคาดเคลื่อนเฉลี่ยจะเหลือเพียงร้อยละ 12

Keywords: สะพานเหล็ก, โครงถักโครงถัก, การโก่งตัว, จุดต่อสลักเกลียว

Download Full Paper.