ISSN 1513-038X (Print)

ISSN xxxx-xxxx (Online)

RSUJET

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

https://rsujet.rsu.ac.th

. Vol.26 No.1 , January - June 2023.

การศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผ่นไฟเบอร์กลาสจากเส้นใยกัญชง

เพียงจันทร์ โกญจนาท and สมพร พรหมดวง

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาแนวทางในการสร้างวัสดุคอมโพสิตชนิดใหม่จากวัสดุที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวของพืชกัญชง มีแนวคิดที่นำวัสดุธรรมชาติมาสร้างวัสดุเสริมแรงในวัสดุเมทริกซ์คืออีพ็อกซี่เรซิ่น  โดยเริ่มจากนำเส้นใย 3 ชนิด ได้แก่ เส้นใยกัญชง เส้นใยกัญชงผสมใยแก้ว และเส้นใยแก้ว มาทอในรูปแบบแพทเทิร์น 1x1  แล้วนำมาหล่อในอีพ็อกซี่เรซิ่นด้วยเทคนิคแบบเปียก  จากนั้นนำมาทดสอบการต้านแรงกระแทกตามมาตรฐาน ASTM D256 Izod และการต้านแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D638 Type 1  ผลการทดสอบพบว่า การทดสอบการต้านแรงกระแทกของเส้นใยกัญชง เส้นใยกัญชงผสมใยแก้ว และเส้นใยแก้วสามารถต้านแรงกระแทกได้สูงสุดที่ 1.3 kJ/m2 1.02 kJ/m2 และ 43.73 kJ/m2 ตามลำดับ  และการทดสอบการต้านแรงดึงเส้นใยกัญชง เส้นใยกัญชงผสมใยแก้ว และเส้นใยแก้ว สามารถรับความเค้นสูงสุดที่ 12.94 MPa 12.90 MPa และ 43.59 MPa ตามลำดับ โดยวัสดุเสริมแรงสามารถรับมอดูลัสความยืดหยุ่นสูงสุดที่ 3,353.96 MPa  4,565.51 MPa และ 4,205.69 MPa ตามลำดับ  จากการศึกษา พบว่าการนำเส้นใยกัญชงที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวและเส้นใยแก้วมาสร้างเป็นวัสดุผสมชนิดใหม่ คือ วัสดุผสมเรซิ่นเสริมเส้นใยกัญชงผสมเส้นใยแก้ว มีค่า Tensile Modulus ที่มากกว่าวัสดุผสมเรซิ่นเสริมเส้นใยแก้วและวัสดุผสมเรซิ่นเสริมเส้นใยกัญชง จึงสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการวัสดุผสมที่เน้นใช้ความยืดหยุ่นสูง และสามารถใช้เป็นวัสดุทดแทนในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้

Keywords: สมบัติทางกายภาพ, แผ่นไฟเบอร์กลาสเส้นใยกัญชง, ASTM D256 Izod, ASTM D638 Type 1

Download Full Paper.