ISSN 1513-038X (Print)

ISSN xxxx-xxxx (Online)

RSUJET

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

https://rsujet.rsu.ac.th

. Vol.26 No.1 , January - June 2023.

คุณสมบัติของอิฐดินดิบผสมใบไผ่ตง ใบไผ่ป่า และหญ้าขน

วรรณี ศุขสาตร and รัฐกร ภักดีนวน

Abstract

งานวิจัยนี้ มีขึ้นเพื่อพิจารณาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐดินดิบผสมวัสดุทางเกษตร โดยแปรเปลี่ยนสัดส่วนผสม เพื่อพิจารณากำลังรับแรงอัด รอยแตกร้าวและการหดตัว สำหรับนำไปใช้ทำผนังไม่รับน้ำหนักของบ้านดิน วัสดุทางเกษตรที่นำมาใช้คือ ใบไผ่ตง ใบไผ่ป่า และหญ้าขน เป็นส่วนผสม โดยกำหนดให้ดินที่ใช้ในอิฐดินดิบเป็นส่วนผสมของดินเหนียวและทรายที่อัตราส่วนดินเหนียวต่อทรายเป็น 85:15 และสัดส่วนผสมของวัสดุทางเกษตรแต่ละชนิดที่นำมาแทนที่ดินดิบเป็นร้อยละ 0  5 และ 10 ของดินดิบโดยน้ำหนัก การทดสอบที่นำมาพิจารณาคุณสมบัติของอิฐดินดิบผสมวัสดุทางเกษตรหลังจากตากทิ้งไว้ 20วันคือการพิจารณากำลังรับแรงอัด ร้อยละการหดตัวเชิงปริมาตรและรอยแตกร้าว ผลของการวิจัยพบว่าร้อยละการหดตัวของอิฐดินดิบผสมวัสดุทางเกษตรมีค่าน้อยลงเมื่อปริมาณวัสดุทางเกษตรมากขึ้น อิฐดินดิบผสมหญ้าขนที่ร้อยละ 10 มีค่ากำลังรับแรงอัดมากที่สุดคือ 22.20 ksc. อิฐดินดิบผสมหญ้าขนที่ร้อยละ 10 มีความแข็งแรงและสภาพการแตกร้าว ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ UNIFORM BUILDING CODE STANDARD 21-9 และยังมีความเหมาะสมกับการนำไปทำผนังของบ้านดิน

Keywords: อิฐดินดิบ, วัสดุธรรมชาติ, กำลังรับแรงอัด, การหดตัวและรอยแตกร้าว

Download Full Paper.