ISSN 1513-038X (Print)

ISSN xxxx-xxxx (Online)

RSUJET

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

https://rsujet.rsu.ac.th

. Vol.26 No.1 , January - June 2023.

การศึกษาผลกระทบของสัดส่วนของน้ำหล่อเย็นที่มีต่อสมรรถนะในการระบายความร้อนของหม้อน้ำรถยนต์

ชาญวิทย์ วงศ์รัตนพรกูร

Abstract

ในงานวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาผลของสัดส่วนของน้ำหล่อเย็นที่ใช้น้ำยาหม้อน้ำที่มีเอทิลีนไกลคอลเป็นองค์ประกอบหลักที่มีต่อสมรรถนะการระบายความร้อนของหม้อน้ำรถยนต์ โดยพิจารณาถึงอุณหภูมิของจุดเดือด การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ทางเข้าและทางออกของหม้อน้ำ ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม (U) ของหม้อน้ำ และอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำหล่อเย็นที่ไหลเวียนในหม้อน้ำ โดยนำตัวอย่างน้ำยาหม้อน้ำ 2 ยี่ห้อที่มีองค์ประกอบหลักเป็นเอทิลีนไกลคอลและมีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปมาผสมกับน้ำกลั่นในอัตราส่วนของน้ำยาหม้อน้ำต่อน้ำกลั่นเท่ากับ 0:100 และ 33:67 และ 50:50 และ 100:0 และทำการทดลองในหม้อน้ำรถยนต์ที่ติดตั้งในรถยนต์ซึ่งทำงานที่ความเร็วรอบเดินเบา 800 รอบ/นาที และควบคุมความเร็วรอบของพัดลมให้คงที่ ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหล่อเย็นที่ใช้น้ำกลั่นบริสุทธิ์ 100% พบว่า ในการทดลองกับน้ำยาหม้อน้ำทั้ง 2 ยี่ห้อ สัดส่วนของน้ำยาหม้อน้ำต่อน้ำกลั่นที่เพิ่มขึ้นจะมีผลอย่างชัดเจนต่ออุณหภูมิของจุดเดือดและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น ในขณะที่ผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของอุปกรณ์และอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำหล่อเย็นในระบบมีความแตกต่างกันในน้ำยาหม้อน้ำทั้ง 2 ยี่ห้อ โดยน้ำหล่อเย็นที่มีสัดส่วนของน้ำยาหม้อน้ำเพิ่มขึ้นจะมีผลทำให้จุดเดือดของน้ำหล่อเย็นเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.64% ถึง 55.81% อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ไหลผ่านหม้อน้ำรถยนต์มีค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 36% ถึง 98% ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของหม้อน้ำรถยนต์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ในช่วง -4% ถึง 20% และอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำหล่อเย็นที่ไหลในหม้อน้ำมีค่าต่ำกว่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง -2% ถึง 5.14%

Keywords: ระบบระบายความร้อน, น้ำหล่อเย็น, น้ำยาหม้อน้ำ, เอทิลีนไกลคอล, สมรรถนะการระบายความร้อน

Download Full Paper.