ISSN 1513-038X (Print)

ISSN xxxx-xxxx (Online)

RSUJET

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

https://rsujet.rsu.ac.th

. Vol.26 No.1 , January - June 2023.

การออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดีอันดับเศษส่วนสำหรับระบบไฟฟ้ากำลังเซลล์แสงอาทิตย์โดยการติดตามสัญญาณอ้างอิง

นำชัย ห้วยทราย , อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย, and สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์

Abstract

บทความนี้นำเสนอตัวควบคุมพีไอดีอันดับเศษส่วน (FOPID) ในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าของระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยตัวแปลงบูสคอนเวอร์เตอร์ โดยใช้วิธีการปรับจูนเพื่อเพิ่มสมรรถนะตัวควบคุมนี้จะถูกเปรียบเทียบด้วยวิธีการทดลองและเกณฑ์ดรรชนีสมรรถนะ 2 ราย  Integral Time Absolute Error (ITAE) และ Integral Time Square Error (ITSE) รวมถึงค่าสัมประสิทธิ์ KpKi, λ, Kd, μ  ที่ได้รับการปรับจูนภายใต้เงื่อนไขการตรวจสอบของแรงดันไฟฟ้าขาออกของระบบ ที่สามารถลดการโอเวอร์ชูตต่ำได้ร้อยละ 0.5 และเวลาเข้าสู่สภาวะเสถียรที่เร็วขึ้น 0.49 วินาที  การทดลองแสดงให้เห็นว่าตัวควบคุมพีไอดีอันดับเศษส่วนมีสมรรถนะทำงานได้ดีกว่าวิธีการลองผิดลองถูก

Keywords: เซลล์แสงอาทิตย์, การเพิ่มสมรรถนะปรับจูน, การปริพันธ์ของค่าผิดพลาดสัมบูรณ์คูณด้วยเวลา, การปริพันธ์ของค่าผิดพลาดกำลังสองคูณด้วยเวลา

Download Full Paper.