ISSN 1513-038X (Print)

ISSN xxxx-xxxx (Online)

RSUJET

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

https://rsujet.rsu.ac.th

. Vol.26 No.1 , January - June 2023.
Table of Contents
Page
Editor's Note
ปกหน้า
-
0
Research Articles
การวิเคราะห์เวลามาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่มอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้เทคนิคโมส
อัคร เสมรบุณย์ and กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์
1-12
ต้นแบบโรงเรือนช่วยปลูกพืช
เอกณรงค์ ใจยงค์, วรีรัตน์ ลายทอง, มณฑา สิงหเสนี, and ชนัฏตา สินธนพงษ์
13-24
การศึกษาวิเคราะห์การโก่งตัวของสะพานเหล็ก: การเคลื่อนตัวบริเวณจุดต่อสำหรับองค์อาคารที่ยึดด้วยสลักเกลียว
มโนรมณ์ ตะเย็นกุล and ศุภชัย สินถาวร
25-37
การศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผ่นไฟเบอร์กลาสจากเส้นใยกัญชง
เพียงจันทร์ โกญจนาท and สมพร พรหมดวง
38-46
คุณสมบัติของอิฐดินดิบผสมใบไผ่ตง ใบไผ่ป่า และหญ้าขน
วรรณี ศุขสาตร and รัฐกร ภักดีนวน
47-52
ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในการทำนาเกลือผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
จตุพล ศรีวิลาศ, ชนินท์ วงษ์ใหญ่, and อภิรักษ์ ภักดีวงษ์
53-66
สมบัติของแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้จากการใช้เศษคอนกรีตทดแทนวัสดุมวลรวม
ชนินทร์ สุวพรหม
67-72
การศึกษาผลกระทบของสัดส่วนของน้ำหล่อเย็นที่มีต่อสมรรถนะในการระบายความร้อนของหม้อน้ำรถยนต์
ชาญวิทย์ วงศ์รัตนพรกูร
73-83
การออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดีอันดับเศษส่วนสำหรับระบบไฟฟ้ากำลังเซลล์แสงอาทิตย์โดยการติดตามสัญญาณอ้างอิง
นำชัย ห้วยทราย , อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย, and สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์
84-95
การประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งของแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขจากอากาศยานไร้คนขับต้นทุนต่ำ
ภูริต มีพร้อม, ณรงค์ พลีรักษ์, สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข, and วิโรจน์ ละอองมณี
96-106
การระบุตำแหน่งภายในอาคารอุปกรณ์ไร้สายโดยใช้แอ็กเซสพอยต์ย่านความถี่ 2.4 GHz
หัสดิน เนตรนิล and ดวงอาทิตย์ ศรีมูล
107-116
Appendices
ปกหลัง
-